Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Giuse Khổng Năng Bao Quản nhiệm 13/06/1968 -
2 Gioan Bt. Ngô Văn Bao Chánh xứ 25/01/1999 18/07/2013 -
3 Gioan Bt. Nguyễn Văn Bình Quản nhiệm 15/04/1975 08/12/2014 -
4 Phaolô Huỳnh Ngọc Cảnh Phù trợ 17/05/1955 01/05/2019 -
5 Giuse Nguyễn Thanh Châu Quản nhiệm 31/05/1966 -
6 Giuse Nguyễn Văn Cung Phù trợ 31/05/1960 02/09/2016 -
7 Antôn Khổng Tiên Giác Chánh xứ 16/06/1954 -
8 Phêrô Khổng Văn Giám Quản nhiệm 03/10/1958 04/12/2019 -
9 Giacôbê Vũ Thế Hanh Phù trợ 30/06/2007 02/06/2014 -
10 Gioan Bt. Đinh Đức Hậu Chánh xứ 03/12/1954
11 Martinô Trần Quốc Hậu Phù trợ 28/06/2011
12 Phêrô Nguyễn Quang Hiến Phù trợ 04/06/1948 08/02/2020 -
13 Giuse Phan Thái Hòa Phù trợ 01/08/1993 -
14 Đaminh Nguyễn Mạnh Hùng Phù trợ 28/04/1972 10/10/2019 -
15 Giuse Nguyễn Trung Hưng Nghỉ hưu 27/05/1967
16 Giuse Phạm Viết Hưng Phù trợ 11/02/1993 19/09/2019 -
17 Giuse Phạm An Lập Quản nhiệm 15/06/1975 02/10/2019 -
18 Gioan Bt. Nguyễn Cao Lộc Đặc trách 09/06/1945 1973 -
19 Giuse M. Nguyễn Kim Ngôn Phù trợ 04/08/1956
20 Gioan Phạm Đình Nhu Phù Trợ 07/03/1959 13/03/2017 -
« 1 2
Tổng cộng: 34