Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Ackermina Chánh xứ
2 Akermann Chánh xứ
3 Giuse Hoàng Đức An Nghỉ hưu 14/05/1968 2015 -
4 Vinhsơn Nguyễn Trung An Chánh xứ 11/04/2002 09/2018 -
5 Đaminh Bùi Văn Án Chánh xứ 14/01/1983 10/10/2005 -
6 Antôn Lưu Quang Án Chánh xứ
7 Martinô Lê Ngọc Ẩn Phù trợ 24/03/1974 05/06/2019
8 Đaminh Nguyễn Tuấn Anh Tổng đại diện 30/09/2005 27/01/2021 -
9 Gioan Bt. Phạm Nguyễn Tuấn Anh Không xác định 01/07/2006
10 Đaminh Nguyễn Tuấn Anh Truyền giáo 30/05/2013 01/2014 -
11 Martinô Phạm Hồng Duy Anh Chuẩn bị mục vụ tại nước ngoài 30/05/2015 08/09/2020 -
12 Phêrô Vũ Hoàng Ánh Chánh xứ 26/08/1979 03/08/2017 -
13 Giuse Vũ Súy Ba Chánh xứ
14 Đaminh Đinh Xuân Bách Chánh xứ
15 Gioan Bt. Đoàn Như Bách Chánh xứ
16 Gioan Bt. Bạch Quản nhiệm
17 Antôn Trần Văn Bài Linh phụ 15/06/1975 2007 -
18 Phanxicô X. Hoàng Trọng Bản Phụ trách dự tu 30/05/2014 09/2018 -
19 Đaminh Nguyễn Đại Bằng Chánh xứ
20 Gioan Bt. Ngô Văn Bao Phù trợ 25/01/1999 18/07/2013 -
« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 47 48
Tổng cộng: 959