Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Phaolô Khoan Trần Công Đức Quản lý 11/11/2009 2009 -
2 Giuse Đỗ Minh Đức Chánh xứ 30/09/2005 09/2019 -
3 Phêrô Nguyễn Văn Đức Chánh xứ 30/09/2005 16/09/2019 -
4 Phêrô Vũ Ngọc Đức Phó xứ 16/07/2020 08/09/2020 -
5 Vinhsơn Dương Văn Đức Chánh xứ 19/06/2012 08/09/2020 -
6 Đaminh Nguyễn Ngọc Đức Chánh xứ 19/06/2012 2018 -
7 Giuse Nguyễn Ngọc Đức Phụ trách dự tu 30/05/2015 2015 -
8 M. Ducle Quản nhiệm
9 Dufi Chánh xứ
10 Giuse Vũ Anh Dũng Chánh xứ 30/05/2014 08/09/2020 -
11 Giuse Lương Quốc Dũng Phụ trách cộng đoàn dự tu 28/05/2016 08/09/2020 -
12 Cosma Hoàng Văn Dũng Chánh xứ 19/06/2012 09/2016 -
13 Giuse Nguyễn Văn Trí Dũng Phó xứ 30/05/2013 08/09/2020 -
14 Vinhsơn Phạm Trung Dũng Phó xứ 18/07/2019 16/09/2019 -
15 Gioakim Nguyễn Tiến Dũng Chánh xứ 02/12/2004 04/09/2018 -
16 M. Martinô Nguyễn Tiến Dũng Đan viện trưởng 09/02/2004 01/10/2012 -
17 Vinhsơn Nguyễn Tiến Dũng Chánh xứ 11/04/2002 16/09/2019 -
18 Giuse Đỗ Mạnh Dũng Bồi bổ sức khỏe 25/01/2000 09/2020 -
19 Gioan Bt. Trần Quốc Dũng Chánh xứ 11/11/2009 09/2019 -
20 Giuse Đỗ Mạnh Dũng Chánh xứ 08/08/2006 04/09/2018 -
1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 58 59
Tổng cộng: 1168