Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Antôn Trần Văn Bài Linh phụ 15/06/1975 2007 -
2 Phanxicô X. Hoàng Trọng Bản Phụ trách dự tu 30/05/2014 09/2018 -
3 Gioakim Nguyễn Chí Bằng Giúp cộng đoàn 16/02/2004 2016 - SSS
4 Đaminh Nguyễn Đại Bằng Chánh xứ
5 Giuse Khổng Năng Bao Phù trợ 13/06/1968 22/07/2015 -
6 Gioan Bt. Ngô Văn Bao Phù trợ 25/01/1999 18/07/2013 -
7 M. Placiđô Vũ Quốc Bảo Không xác định 08/02/2005 - OCist
8 Gioan Bt. Trần Ngọc Bảo Chánh xứ 28/06/2011 02/10/2019 -
9 Giacôbê Trần Thái Bảo Phó xứ 30/05/2014 2015 -
10 Đaminh Trần Quốc Bảo Giúp cộng đoàn 19/06/2012 2014 - SDD
11 Đaminh Nguyễn Văn Bảo Quản nhiệm
12 Pascal Vũ Hoàng Bát Chánh xứ
13 Phêrô Hà Văn Báu Giúp cộng đoàn 15/12/1973 2003 -
14 Bernard Quản nhiệm
15 Besombes Đặc trách
16 Giuse Nguyễn Tiến Biền Quản nhiệm
17 Giuse Trần Văn Bình Quản nhiệm
18 Gioan Phan Công Bình Chánh xứ
19 Gioan Bt. Nguyễn Văn Bình Phù trợ 15/04/1975 08/12/2014 -
20 Phêrô Vũ Công Bình Chánh xứ 09/06/1990 09/2018 -
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 58 59
Tổng cộng: 1168