Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Giuse Dương Quang Bình Phó xứ 30/05/2013 08/09/2020 -
2 Giuse Nguyễn Thanh Bình Chánh xứ 19/06/2012 04/09/2018 -
3 Giuse Phạm Thanh Bình Chánh xứ 19/06/2012 16/09/2019 -
4 Giuse Trần Thanh Bình Không xác định 16/06/2006 -
5 Giuse Đoàn Công Bình Chánh xứ 30/09/2005 08/09/2020 -
6 Phêrô Lâm Thái Bình Chánh xứ 30/09/2005 03/08/2017 -
7 Đaminh Nguyễn Đức Bình Mục vụ 28/10/1995 2013 - op
8 Gioan Bt. Bùi Thái Bình Chánh xứ 02/12/2004 09/2019 -
9 Gm. Briand Quản nhiệm
10 Antôn Nguyễn Hồng Cẩm Quản hạt
11 Giuse Nguyễn Đức Cần Quản nhiệm
12 Phêrô Trần Thanh Cần Đặc trách
13 Đaminh Mai Đức Cận Đặc trách
14 Giuse Nguyễn Xuân Cảnh Quản nhiệm
15 Giuse Trịnh Quang Cảnh Chánh xứ
16 Phaolô Huỳnh Ngọc Cảnh Phù trợ 17/05/1955 01/05/2019 -
17 M. Lamberto Nguyễn Quang Cảnh Không xác định 09/02/2004 - OCist
18 Martinô Trần Vũ Xuân Cảnh Phó xứ 16/07/2020 08/09/2020 -
19 Giuse Nguyễn Thanh Cao Chánh xứ 08/08/2006 01/2010 -
20 Phêrô Nguyễn Đắc Cầu Quản nhiệm
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 58 59
Tổng cộng: 1168