Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Gioakim Phan Công Chính Chánh xứ 08/08/2006 17/08/2017 -
2 Giuse Nguyễn Khắc Chính Chánh xứ 11/04/2002 2016 -
3 Giuse Đỗ Đức Chính Phó xứ 25/01/2000 08/09/2020 -
4 Gioan Bt. Trần Chấn Chỉnh Quản nhiệm
5 Gioan Lim Choong Đặc trách
6 Giuse Trần Đạo Chu Chánh xứ
7 Nguyễn Đình Chuẩn Đặc trách
8 Giuse Hà Văn Chuẩn Giúp cộng đoàn 01/01/2006 2018 - MF
9 Raphaen Nguyễn Văn Chúc Nghỉ hưu 08/08/1972 2017 - op
10 Đaminh Đinh Công Chức Giúp cộng đoàn 30/05/2016 2016 - SSS
11 Gioan Bt. Vũ Đình Chương Phó xứ 30/05/2015 09/2019 -
12 Đaminh Đỗ Thanh Chương Chánh xứ 28/06/2011 09/2019 -
13 Gioan Phạm Đình Chương Chánh xứ 16/02/2004 07/09/2017 - SDD
14 Đaminh Hà Văn Chương Chánh xứ 30/09/2005 07/10/2019 -
15 Đaminh Nguyễn Huy Chương Quản nhiệm
16 Gioan Bt. Nguyễn Thái Chưởng Chánh xứ
17 M. Gioan Bt. Trần Văn Chuyên Không xác định 08/04/1978
18 Giuse Đinh Đồng Chuyển Giúp cộng đoàn 23/08/2013
19 Hiêrônimô Nguyễn Đình Công Giám đốc Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Việt Nam 30/09/2005 08/2016 -
20 Vinhsơn Nguyễn Thành Công Chánh xứ 23/10/1997 2015 -
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 58 59
Tổng cộng: 1168