Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 M. Louis Monfort Nguyễn Vinh Viện phó 22/08/1968 1995 -
2 Phêrô Huỳnh Văn Vinh Nghỉ hưu 13/05/1972 04/09/2018 -
3 Gioan Bt. Thân Văn Vinh Quản nhiệm 29/06/1959
4 Phêrô Huỳnh Tấn Vinh Quản nhiệm
5 Phaolô Lê Văn Vĩnh Chánh xứ 08/09/2008 08/09/2011 -
6 Giuse Phạm Hưng Vĩnh Chánh xứ 04/08/2009 2017 - OP
7 Phêrô Đinh Quốc Vịnh Chánh xứ
8 Đaminh Thân Toàn Vũ Quản nhiệm
9 Giuse Maria Trần Quang Vũ Chánh xứ
10 Giuse Lê Trần Đình Vũ Chánh xứ 28/06/2011 08/2016 -
11 Gioakim Nguyễn Hoàng Vũ Chánh xứ 10/01/2011
12 Gioan Bt. Phạm Phi Vũ Chuẩn bị đi mục vụ tại nước ngoài 08/09/2008 08/09/2020 -
13 Giuse Phạm Hoài Vũ Chánh xứ 23/06/2010 09/2019 -
14 Vinhsơn Hoàng Phong Vũ Phó xứ 30/05/2014 09/2018 -
15 Đaminh Trịnh Đình Vũ Phó xứ 28/05/2016 09/2019 -
16 Gioakim Nguyễn Đức Vũ Chánh xứ 23/11/2015 12/09/2018 - SSS
17 Giuse Phạm Hoàng Vũ Theo học HVCGVN 16/07/2020 08/09/2020 -
18 Joseph Vulliez Đặc trách
19 Giuse Nguyễn Minh Vương Phó xứ 16/07/2020 08/09/2020 -
20 Giuse Phạm Hoàng Vương Chánh xứ 23/06/2010 09/2019 -
1 2 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Tổng cộng: 1168