Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Louis Trần Phúc Vy Đặc trách
2 Phêrô Cao Văn Xiêm Phó xứ 20/07/2017 09/2019 -
3 Phaolô Nguyễn Trọng Xuân Quản hạt 25/01/2000 08/2017 -
4 Gioan Đoàn Phú Xuân Đặc trách
5 Laurensô Phạm Thanh Xuân Nghỉ hưu 29/04/1967 08/02/2006 -
6 Henry Nguyễn Sơn Xuyên Quản nhiệm
7 Giuse Ngô Văn Yên Quản nhiệm
8 Gioan Bt. Vũ Ngọc Yến Chánh xứ
1 2 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 »
Tổng cộng: 1168