Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Giacobe Hoàng Gia Công Giúp cộng đoàn 13/03/1998 1998 - CSC
2 Giacobe Nguyễn Văn Công Đặc trách
3 Creuse Chánh xứ
4 Giuse Phạm Bá Cử Chánh xứ
5 Micae Hoàng Đình Cung Nghỉ hưu 16/07/1959 08/09/2010 -
6 Giuse Nguyễn Văn Cung Phù trợ 31/05/1960 02/09/2016 -
7 Phêrô Trịnh Như Cung Không xác định 29/01/2001 -
8 Đaminh Trịnh Đình Cương Chánh xứ 08/09/2008 03/08/2017 -
9 Phaolô Nguyễn Phi Cường Không xác định 04/08/2009 -
10 Giuse Đinh Mạnh Cường Chánh xứ 08/08/2006 03/08/2017 -
11 Giuse Nguyễn Thái Cường Chánh xứ 08/08/2006 04/09/2018 -
12 Vinhsơn Nguyễn Mạnh Cường Quản hạt 11/04/2002 03/08/2017 -
13 Đaminh Vũ Hùng Cường Chánh xứ 11/04/2002 03/08/2017 -
14 Giuse Nguyễn Văn Cường Chánh xứ 21/10/2005 03/08/2017 -
15 Đaminh Nguyễn Hữu Cường Không xác định 21/02/2004 -
16 Giuse Đinh Quang Hùng Cường Phó xứ 01/06/2013 08/2016 -
17 VinhSơn Nguyễn Thế Cường Chánh xứ 30/05/2013 08/09/2020 -
18 Phanxicô X. Trần Cao Cường Phó xứ 20/07/2017 03/08/2017 -
19 Giuse Maria Phạm Chí Cường Nghỉ hưu 28/04/1964 03/07/2014 -
20 Giuse Bùi Đức Cường Chánh xứ
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 58 59
Tổng cộng: 1168