Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Antôn Nguyễn Tứ Đại Chánh xứ
2 Tôma Trần Văn Đại Chánh xứ 01/10/1988 03/08/2017 - SDD
3 Giuse Đỗ Viết Đại Chánh xứ 14/01/1992 2014 -
4 Phêrô Nguyễn Văn Đại Chánh xứ
5 Vinh Sơn Nguyễn Trọng Đại Phụ tá 08/07/2017 2017 - OP
6 Giuse Bùi Quang Đại Phó xứ 16/07/2020 08/09/2020 -
7 Phêrô Nguyễn Đức Đại Phó xứ 16/07/2020 08/09/2020 -
8 Giuse Trần Lê Vương Đại Chánh xứ 30/05/2013 16/09/2019 -
9 M. Đ. Saviô Nguyễn Quang Đại Cộng đoàn 12/02/2004 - OCist
10 Marcô Trần Cao Đàm Chánh xứ
11 Đaminh Đinh Cao Đàm Quản nhiệm
12 Đaminh Nguyễn Minh Đăng Phó xứ 18/07/2019 16/09/2019 -
13 Giuse Phạm Hữu Đạo Chánh xứ 08/08/2006 03/08/2017 -
14 Giuse Đinh Đức Đạo Thành viên HĐ. Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn 27/03/1971 07/05/2016 -
15 Phanxicô X Nguyễn Đức Đạt Phụ tá 14/05/1975 2017 - OP
16 Giuse Nguyễn Văn Đạt Giúp cộng đoàn 30/06/2007 2015 - OP
17 Gioan Bt. Đậu Quản nhiệm
18 Gioan Vũ Thiện Đễ Quản nhiệm
19 Giuse Trần Văn Đệ Chánh xứ 25/01/2000 16/09/2019 -
20 Giuse Phạm Văn Đệ Giúp cộng đoàn 01/01/2013 2013 -
1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 58 59
Tổng cộng: 1168