Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 R. Delpect Quản nhiệm
2 Đaminh Đinh Minh Diệm Chánh xứ
3 Giuse Phạm Văn Diệm Giúp cộng đoàn 01/06/2013 2015 - CM
4 Giuse Trần Ngọc Diệm Giúp cộng đoàn 10/12/2005 08/2015 - CM
5 Vinhsơn Trần Quang Điềm Quản nhiệm
6 Phêrô Đào Đức Điền Quản nhiệm
7 Đaminh Phạm Ngọc Điển Tu viện trưởng 30/09/1988 2012 -
8 Giuse Đoàn Kim Điện Quản nhiệm
9 Anrê Đoàn Thanh Điện Quản nhiệm
10 Giuse Mai Văn Điệp Phụ tá 06/08/2013
11 Gioakim Phạm Thanh Điệp Chuẩn bị mục vụ tại nước ngoài 20/07/2017 08/09/2020 -
12 Phaolô Lê Văn Diệu Nghỉ hưu 19/08/1958 08/2009 -
13 Phaolô Nguyễn Văn Diệu Đặc trách
14 M. Irênê Nguyễn Văn Điều Giúp cộng đoàn 28/06/2011 -
15 Phaolô Nguyễn Đình Điểu Quản nhiệm
16 Phaolô Huỳnh Văn Điểu Đặc trách
17 Đaminh Bùi Phúc Dinh Nghỉ hưu 27/05/1961 09/2012 -
18 Đaminh Nguyễn Đính Nghỉ hưu 28/04/1973 03/08/2017 -
19 Đaminh Đỗ Văn Đĩnh Chánh xứ
20 Giuse Nguyễn Kim Đỉnh Chánh xứ 25/01/1999 11/2012 -
1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 58 59
Tổng cộng: 1168