Tên Linh Mục Sebastien Chánh
Mã Linh Mục 190052
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Bến Gỗ Chánh xứ 1922 - 1925