Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Thanh Châu
Mã Linh Mục 196601
Ngày chịu chức 31/05/1966
Ngày quan thầy

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Rời Giáo phận Trà Kiệu - Đà nẵng Phó xứ 1966 - 1968
2 Rời Giáo phận Hội An - Đà Nẵng Phó xứ 1968 - 1970
3 Rời Giáo phận Nhượng Nghĩa - Đà Nẵng Chánh xứ 1970 - 1973
4 Xuân Lộc Hiệp Lực Chánh xứ 1973 - 1975
5 Xuân Lộc Xuân Đông Chánh xứ 1998 - 2006
6 Xuân Lộc Xuân Tây Quản nhiệm 1998 - 2006
7 Xuân Lộc An Lộc Chánh xứ 04/2006 - 2010
8 Nhà hưu dưỡng Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 2010 - 20/02/2015
9 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 20/02/2015 -