Tên Linh Mục Giuse Đỗ Viết Đại
Mã Linh Mục 199201
Ngày chịu chức 14/01/1992
Ngày quan thầy 19-03

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Phúc Lâm Phó xứ 1983 - 1992
2 Hố Nai Kẻ Sặt Phó xứ 1992 - 1994
3 Hố Nai Phúc Lâm Phó xứ 1994 - 1997
4 Hố Nai Phúc Lâm Chánh xứ 1997 - 2005
5 Nước ngoài Paris Du học 2005 - 2006
6 TGM và ĐCV ĐCV. Xuân Lộc Giáo sư 2006 - 2014
7 Hố Nai Phúc Lâm Chánh xứ 2014 -