Tên Linh Mục Vinhsơn Trần Ngọc Châu
Mã Linh Mục 199902
Ngày chịu chức 25/01/1999
Ngày quan thầy 05-04

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Phúc Nhạc Phó xứ 1999 - 2001
2 Phú Thịnh Xuân Thịnh Chánh xứ 2001 - 2010
3 Phú Thịnh Vườn Ngô Chánh xứ 12/01/2010 - 2012
4 Xuân Lộc Nam Hà Chánh xứ 2012 - 2019
5 Xuân Lộc Thừa Đức Chánh xứ 16/09/2019 -