Tên Linh Mục Giuse Trần Văn Đệ
Mã Linh Mục 200002
Ngày chịu chức 25/01/2000
Ngày quan thầy 19-03

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Xuân Lộc Chính Tòa - Chúa Kitô Vua Phó xứ 2000 - 2004
2 Xuân Lộc Suối Tre Đặc trách 2000 - 2003
3 Xuân Lộc Xuân Bảo Quản nhiệm 2004 - 2010
4 Xuân Lộc Nam Hà Chánh xứ 2004 - 2012
5 Xuân Lộc Gia Ray Quản nhiệm 2012 - 09/2013
6 Xuân Lộc Tam Thái Chánh xứ 2012 - 2015
7 Hòa Thanh Ngô Xá Chánh xứ 2015 - 16/09/2019
8 Gia Kiệm Tân Yên Chánh xứ 16/09/2019 -