Tên Linh Mục Giuse Tạ Minh Chiến
Mã Linh Mục 200202
Ngày chịu chức 11/04/2002
Ngày quan thầy 19-03

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Tân Mai Tân Mai Phó xứ 22/08/2002 - 16/11/2005
2 Hố Nai Phúc Lâm Chánh xứ 16/11/2005 - 30/08/2013
3 Phương Lâm Thọ Lâm Chánh xứ 30/08/2013 -