Tên Linh Mục Vinh Sơn Nguyễn Trọng Đại
Mã Linh Mục 201729
Ngày chịu chức 08/07/2017
Ngày quan thầy

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Thánh Tâm Phụ tá 2017 -