Tên Linh Mục Đaminh Nguyễn Minh Đăng
Mã Linh Mục 201911
Ngày chịu chức 18/07/2019
Ngày quan thầy 08/08

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Võ Dõng Phó xứ 16/09/2019 -